Quy chế Câu lạc bộ Sân khấu và Âm nhạc Thành phố Cao Lãnh

Go down

Quy chế Câu lạc bộ Sân khấu và Âm nhạc Thành phố Cao Lãnh

Bài gửi  Admin on Tue Apr 21, 2009 8:05 am

ĐIỀU LỆ
Câu lạc bộ Sân khấu – Âm nhạc thành phố Cao Lãnh
(Đã được hội nghị thông qua ngày…../…../…….và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Thành phố Cao Lãnh phê duyệt theo quyết định số:……./QĐ-TT VHTT TT-TPCL, ngày…../……/………


CHƯƠNG I
Tên Câu lạc bộ, địa chỉ, mục đích

Điều 1: Tên gọi, địa chỉ, mục đích
- Tên gọi: CLB Sân khấu Thành phố Cao Lãnh.
- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Thành phố Cao Lãnh.
- CLB Sân khấu Thành phố Cao Lãnh là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, tự nguyện của những người làm công tác quản lý, sáng tác kịch bản và các tổ chức, các cá nhân yêu thích, ủng hộ bộ môn sân khấu, góp phần đào tạo lực lượng sáng tác kịch bản, nâng cao vị thế sáng tác ở Thành phố Cao Lãnh trong Tỉnh và ngoài Tỉnh.

CHƯƠNG II
Nguyên tắc hoạt động và hệ thống tổ chức

Điều 2: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động
- CLB Sân khấu Thành phố cao Lãnh tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí, chịu trách nhiệm trước pháp luật, quyết định công việc theo nguyên tắc đa số.
- CLB Sân khấu Thành phố cao Lãnh chịu sự quản lý nhà nước của Trung tâm Văn hóa Thông tin thể thao Thành phố.
- CLB Sân khấu Thành phố cao Lãnh thực hiện các phương hướng kế hoạch của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Thành phố Cao Lãnh.

Điều 3: bộ máy quản lý điều hành của CLB Sân khấu
- Hội nghị toàn thể hội viên.
- Ban chủ nhiệm
- Các bộ phận trực thuộc CLB: Văn phòng, Ban chuyên môn, Ban vận động tài trợ, tài chính.

Điều 4: Hội nghị toàn thể hội viên
Hội nghị toàn thể hội viên được tổ chức 2 năm một lần, do Ban chủ nhiệm triệu tập. Trường hợp có 2/3 số Ủy viên trong Ban chủ nhiệm yêu cầu thì triệu tập hội nghị bất thường. Hội nghị phải có trên ½ số hội viên triệu tập mới có giá trị. Hội nghị toàn thể hội viên có nhiệm vụ và quyền hạn chính sau đây:
1. Thông qua báo cáo hoạt động và tài chính của CLB trong nhiệm kỳ.
2. Quyết định phương hướng nhiệm vụ hoạt động của CLB nhiệm kỳ tới.
3. Sửa đổi hoặc bổ sung điều lệ.
4. Bầu Ban chủ nhgiệm.

Điều 5: Ban chủ nhiệm CLB Sân khấu Thành phố Cao Lãnh
1. Ban chủ nhiệm CLB Sân khấu Thành phố cao Lãnh do hội nghị nhiệm kỳ bầu ra. Số lượng do hội nghị quyết định.
2. Trong nhiệm kỳ, Ban chủ nhiệm có thể được bổ sung hoặc thay thế nhưng không quá 1/3 số lượng Ban chủ nhiệm ấn định cho mỗi nhiệm kỳ, việc bổ sung hoặc miễn nhiệm thành viên Ban chủ nhiệm Ban chủ nhiệm phải đưa ra hội nghị thường kỳ hoặc bất thường của hội viên bằng hình thức bỏ phiếu kín nhưng phải được 2/3 số thành viên dự họp bỏ phiếu tán thành.
3. Ban chủ nhiệm họp lệ kỳ 3 tháng/ 1 lần, khi cần thiết có thể họp bất thường.
4. Ủy viên Ban chủ nhiệm không tham gia sinh hoạt 2 kỳ họp liên tục mà không có lý do chính đáng sẽ bị xóa tên trong danh sách Ban chủ nhiệm.

Điều 6: Nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm
- Bầu chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và thư ký.
- Triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị, giám sát các hoạt động thường xuyên của CLB.
- Quyết định triệu tập hội nghị nhiệm kỳ hoặc bất thường.
- Chuẩn bị nội dung, chương trình hội nghị.
- Định kỳ báo cáo kế hoạch công tác và kết quả hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước.
- Ban chủ nhiệm chỉ tiến hành họp khi có 2/3 trở lên số Ủy viên có mặt, các quyết định chỉ có giá trị của các Ủy viên có mặt.
- Tất cả nội dung các cuộc họp đều ghi trong biên bản họp của Ban chủ nhiệm.

CHƯƠNG III
Hội viên

Điều 7: Hội viên
1. Tiêu chuẩn hội viên:
Mọi công dân thường trú hơặc đang công tác điều có thể được kết nạp, nếu:
- Tán thành điều lệ Câu lạc bộ.
- Nhiệt tình và tham gia vào các hoạt động của Câu lạc bộ.
2. Thẩm quyền kết nạp:
Việc kết nạp do Ban chủ nhiệm quyết định.
3. Hồ sơ xin gia nhập của hội viên:
Đơn xin gia nhập Câu lạc bộ (theo mẫu)

Điều 8: Hội viên danh dự
1. Các cá nhân không có điều kiện trở thành hội viên của Câu lạc bộ nhưng có uy tín, đóng góp cho Câu lạc bộ, được Câu lạc bộ suy tôn, có thể xem xét công nhận là hội viên danh dự. Việc mời làm hội viên danh dự của Câu lạc bộ do Ban chủ nhiệm xem xét quyết định.
2. Hội viên danh dự được tham gia các kỳ họp với tư cách tư vấn nhưng không biểu quyết các công việc của Câu lạc bộ, không tham gia bầu cử, ứng cử vào chức danh lãnh đạo của Câu lạc bộ.

Điều 9: Nhiệm vụ của hội viên
- Tôn trọng nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ Câu lạc bộ, nghị quyết của Câu lạc bộ.
- Tích cực tham gia mọi hoạt động CLB, thực hiện các nhiệm vụ do Ban chủ nhiệm phân công.
- Tuyên truyền, phát triển hội viên mới và đóng đầy đủ hội phí.
- Thực sự tham gia hoạt động phong trào sáng tác, tự nguyện góp công, góp sức vào sự phát triển CLB Sân khấu Thành phố.

Điều 10: Quyền của hội viên
1. Bầu cử, ứng cử vào Ban chủ nhiệm. Tham gia ý kiến, biểu quyết các công việc của CLB.
2. Được khen thưởng khi có thành tích xuất sắc.
3. Được tạo điều kiện để sáng tác, phát hành.
4. Hội viên muốn ra CLB phải có đơn.

CHƯƠNG IV
Quản lý tài chính

Điều 11: Tài chính của CLB
- CLB có tài chính riêng, được quyền thu, chi các hoạt động theo qui định về tài chính của Ban chủ nhiệm, phù hợp với pháp luật và qui định của nhà nước.
- Việc quản lý tài chính của CLB phải công khai trong các kỳ họp Ban chủ nhiệm và hội nghị.
- Ban chủ nhiệm chịu trách nhiệm chính về các khoản thu, chi, quyết toán.

Điều 12: Các nguồn thu của CLB
- Tiền đóng góp hội viên theo qui định.
- Tiền tài trợ từ các tổ chức cá nhân.
- Tiền hỗ trợ của nhà nước.
- Các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 13: Các khoản chi của CLB
- Chi hoạt động hành chánh.
- Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn.
- Khen thưởng.
- Chi hỗ trợ cho hội viên.
- Các khoản chi hợp pháp khác.

CHƯƠNG V
Khen thưởng và kỷ luật

Điều 14: Khen thưởng
Các hội viên thuộc CLB Sân khấu Thành phố có thành tích xuất sắc trong công tác được xét khen thưởng hoặc đề nghị về trên khen thưởng.

Điều 15: Kỷ luật
Các hội viên vi phạm điều lệ và các qui định của CLB, làm tổn thương uy tín, danh dự của CLB, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức bị xóa tên trong danh sách hội viên.

CHƯƠNG VI
Giải tán CLB, hiệu lực của điều lệ

Điều 16: CLB Sân khấu tạm ngưng hoạt động hay giải tán khi có:
- Quyết định của hội nghị hội viên CLB Sân khấu Thành phố Cao Lãnh.
- Quyết định của cơ quan đã cho phép thành lập CLB.
- Các trường hợp khác theo qui định của pháp luật.

Điều 17: Mọi hội viên CLB Sân khấu Thành phố Cao Lãnh có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh điều lệ này.

Điều 18: Điều lệ này gồm 6 chương, 18 điều đã được hội nghị hội viên CLB Sân khấu Thành phố Cao Lãnh nhiệm kỳ (2008-2010) thông qua ngày……/……./………...Điều lệ này có hiệu lực sau khi được Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Thành phố Cao Lãnh phê duyệt. Chỉ có hội nghị CLB Sân khấu Thành phố Cao Lãnh mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung điều lệ.TM. CLB SÂN KHẤU THÀNH PHỐ CAO LÃNH
CHỦ NHIỆM

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 37
Join date : 15/04/2009

Xem lý lịch thành viên http://clbskantpcl.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết